2014-04-23 06.42.03

Corsentials overbeviser kvinde om at Lifewave gør en kæmpe forskel i kroppen

2014-08-03 14.58.57In Danish first (scroll down for english version):


For nogle måneder siden spurgte jeg en skøn kvinde, som slås med rigtig meget forskelligt om hun ikke ville prøve Lifewave Plastrene. Jeg var sikker på hun ville få glæde af dem. Problemet var bare at denne her søde kvinde var stor modstand
er af Lifewave og havde været det lige siden jeg skrev om dem offentligt og fortalte hvad de kunne. Hun var bare skeptisk. Hun gad faktisk ikke engang læse om mine første 30 dage på Corsentials. Færdig BUM!!

Nå, tænkte jeg hver gang hun kommenterede og så skrev jeg til hende – Må jeg få min super fantasiske dygtige kollega i mit team Marianne i Århus til at plastre dig, så du kan se om det hjælper dig ?? Hun indvilligede, de aftalte en dag og så aflyste hun.

Men så sendte Marianne hende en besked. Skal jeg ikke komme hjem til dig og plastre dig?? OG sørme om hun ikke tænkte, av for den nu var der ingen undskyldninger længere. Så Marianne tog hjem til hende i Århus (de bor meget tæt på hinanden), og jo der skete pludselig en masse i kroppen når plastrene kom på. Men som hun selv sagde: De hjalp helt sikkert, men igen rykkede det ikke nok for mig, var stadig SÅ skeptisk, og nå ja det er jo også bare nogle plastre hallo 

Hun fortæller videre:
Så nogle uger efter får jeg en besked fra Marianne, om jeg ikke havde lyst at prøve Corsentials i 3 dage, tænkte ok så lad mig prøve.

OG ved du så hvad der skete???

Det var trods alt ikke kun plastre, men også noget man skulle drikke Men var stadig Meget skeptisk !!! Marianne kom forbi og forklarede mig hvordan og hvorledes. Som sagt så gjort jeg gik igang med at flytte det plaster rundt på hovedet først på aftenen, og så startede jeg op med at drikke det gule stads dagen efter.

Også skal jeg lige love dig for der skete en masse, jeg fik detox symptomer (det ved jeg jo kun er positivt) kunne sove hele tiden, sov fantastisk om natten. Var på det tidspunkt ved at trappe ud af de 2 antidepressive jeg fik ( da jeg var sikker på de ikke hjalp mig, hvad min læge ikke var enig med mig i).

Var kommet ned på 75 mg venlafaxin dagligt og 15 mg mirtazapin til natten. havde læst på d.i.v forum at når man kom ned omkring de 40 – 50 mg venlafaxin så kunne man godt få nogle bivirkninger. På 2 dagen med Corsentials stoppede jeg helt med venlafaxin og hoppede ned på 7,5 mg mirtazapin, og jeg fik Ingen bivirkninger.

Begyndte også at have brug for mindre astma medicin (har 3 forskellige til min astma) Og så begyndte jeg at få meget mindre smerter, og i stedet for at det næsten var det første jeg gjorde om morgenen at tage min smertetillende som er 2 x pamol og 2 x dolol (det fik jeg 4 x gange dagligt + 1 – 2 ren morfin piller dagligt efter min brækkede ryg sidste år ) – Ja så var det først nødvendigt sidste på dagen På 4 dagen var jeg stoppet med Corsentials og så kom alle mine smerter tilbage igen, det var så vildt at mærke !!!!

Har nu lånt Corsentials af Marianne, indtil mit eget det kommer, for Marianne var her i går og hjælpe mig med at bestille  Man har et standpunkt til man tager et nyt, sådan er der også et ordsprog der hedder  Kan IKKE takke Dorte nok for at sende Marianne, og kan ikke takke Marianne nok for at tilbyde mig 3 dage med Corsentals 

De sidste 2 dage har jeg været Frisk og klar på en ny dag, da klokken var 04:15 og 04.:30. Var ude at gå en tur i dag tidlig morgen, før fuglene begyndte at synge. . . . .

Der sker så MEGET i min krop – det er Fantastisk !!!!
Fra mit hjerte – TAK 

(og tak til dig J, for at jeg må dele din historie til glæde for andre – knus Dorte)

In English:

A few months ago I asked a wonderful woman who struggles with a lot of differently imbalances if she would like to try our LifeWave patches. I was sure she would enjoy them, and that they would help her. The problem was that this sweet woman was a great opponent of LifeWave and had been ever since I wrote about them in public and told others what they could do for our health. She was just skeptical. She actually did not even bother to read about my first 30 days on Corsentials. CASE CLOSED - BUM !!

Well, I thought  - every time she commented on what I wrote – but then I wrote to her – What about trying the patches??I have a super fantastic and very skilled colleague in my Lifewave team Marianne in Aarhus, she can patch you so you can see and feel if it helps you ?? She agreed, the set  a date, and then she canceled.

But Marianne sent her a message. Shall I come to your home and patch you ?? And she was like WOW, Autsccchhh – no more excuses then. So Marianne went to her home in Aarhus (they live very close to each other), and of course there was suddenly a lot going on in the body when the patches came on. But as she said: They certainly helped, but again it wasnt enough for me, I was still SO skeptical, and oh yeah it’s also just a few patches hallo!!!

She continues:
Then a few weeks later I got a message from Marianne, do you want to try Corsentials for 3 days,  and I thought ok let me try.

AND do you know what happened NEXT???

It was, after all, not only patches, but also something you should drink but I was still very skeptical !!! Marianne came over and explained to me how and why. No sooner said than done, I moved the patches around the head in the early evening, and so I started drinking the yellow stuff Corsentials the next day.

Also, I promise you a lot happened, I got detox symptoms (I know is only positive), could sleep all the time, slept great at night. Was at the time stopping with the two antidepressant I got (cause I was sure they did not help me, but my doctor did not agree with me).

Had come down to 75 mg venlafaxine daily and 15 mg of mirtazapine at night. had read on forums that when you come down around the 40 – 50 mg venlafaxine one might get some side effects. On the second days with Corsentials I stopped completely with venlafaxine and jumped down to 7.5 mg mirtazapine, and I got no side effects.

I also began to require less asthma medication (has 3 different for my asthma). And then I started to get much lesser pain, and instead of taking painkillers – that was almost the first thing I did in the morning which is 2 x Paracetamol and 2 x Dolol (it got 4 x times a day + 1-2 pure morphine pills daily for my broken back last year) – AND I didn´t need them until on day 4 (I only had Corsentials to 3 days), I had stopped with Corsentials and then all my pain came back again, it was so bad to feel !!!!

I have then borrowed Corsentials of Marianne, until my own comes and Marianne was here yesterday and helped me signup with Lifewave, and I can NOT thank Dorte enough to send Marianne, and I can not thank Marianne enough to offer me 3 days with Corsentals

The last 2 days I have been fresh and ready for a new day when the time was 04:15 and 04: 30th. I went out for a walk today early morning, before the birds began to sing. . . . .

There is so MUCH happening in my body – it’s great !!!!
From the bottom of my heart – THANK YOU .

(and thank you J, that I may share your story for the benefit of others – hugs Dorte)